23 września 2021 r. w odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ikar Wodny spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, Orzycka 27, w trakcie którego:

 • zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020,
 • zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020,
 • udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej,
 • powołano Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję. W skład Rady Nadzorczej weszli:
  • Mieczysław Jaśkowski – Przewodniczący Rady,
  • Ewa Agnieszka Chełmecka – zastępca Przewodniczącego Rady,
  • Aneta Joanna Domańska – członek Rady,
  • Tomasz Wilk – członek Rady,
 • zatwierdzono zmianę firmy Spółki na Nautilus2020 Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie Nautilus2020 oraz wyróżniającego ją znaku graficznego,
 • podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 250.000 złotych. Kapitał zakładowy Spółki po zmianie wynosi 500.000 złotych i dzieli się na
  • dwa tysiące pięćset akcji imiennych A o numerach od A0001 do A2500 o wartości sto złotych każda,
  • dwa tysiące pięćset akcji imiennych B o numerach od B0001 do B2500 o wartości sto złotych każda,
  • akcje imienne serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi
Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized